Suvo-mokra separacija za dijabaz "SBM" - Gornji Podgradci (Gradiška)

Lokacija: Kamenolom “Trnava” – Gornji Podrgradci (Gradiška)
Gornji Podrgradci (Gradiška)
Kapacitet
: 200-250 t/h, od čega je 170 t/h kapacitet frakcija 0-63 mm
Proizvod
: sve frakcije dijabaza za asfalte, nasipne materijale, tampon i tucanik
Postupak: drobljenje (suvi), mogućnost ispiranja za frakciju 0 – 2 mm (mokri)
Atesti: proizvodi atestirani u Institutu IGH d.d. Zagreb
Proizvođač: “SBM Shanghai Mahinery Co. Ltd” Šangaj, Kina
Godina proizvodnje: 2019.g.
Vrijednost investicije: oko 5,4 miliona KM (2,75 m EUR)

Kliknite dalje na

Lokacija: Gradiška (krug preduzeća)
Kapacitet
: 60 t/h
Proizvod: sve fracije za betone od riječnog šljunka
Postupak: pranje (mokri) i mljevenje (suvi)
Atesti: proizvodi su atestirani u Institutu za građevinarstvo “IG“ d.o.o. Banja Luka

Kliknite dalje na

Postrojenje za proizvodnju asfalta AMMANN "GLOBAL 160" - Gradiška

Lokacija: Gradiška (krug preduzeća)
Kapacitet
: 160 t/h 
Proizvod: sve vrste asfaltnih smijesa
Atesti: proizvodi su atestirani u Institutu za građevinarstvo “IG“ d.o.o. Banja Luka

Kliknite dalje na

Postorjenje za proizvodnju betona "Guris" - Johovac (Doboj)

Lokacija: Johovac (Doboj)
Kapacitet
: 100 m3/h
Proizvod: sve vrste betona
Atesti: proizvodi su atestirani u Institutu za građevinarstvo “IG“ d.o.o. Banja Luka

Kliknite dalje na

Lična karta

Privredno društvo Jedinstvo je upisano u sudski registar pri Okružnom Privrednom Sudu u Banjaluci pod brojem 1-129 - 00.
Jedinstvo je privredno društvo sa ograničenom odgovornošću.Oznaka / ime društva: Građevinsko preduzeće „Jedinstvo“ društvo sa ograničenom odgovornošću Gradiška

Skraćena oznaka / ime: GP „Jedinstvo“ d.o.o. Gradiška

Matični broj: 1045725
JIB: 4401053280004
IB: 401053280004

Osnovni kapital: 2.892.224,00 KM

Šifra djelatnosti: 08.11 

Glavna djelatnost: Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, krečnjaka, gipsa, krede i škrijaca

Ostale djelatnosti: Proizvodnja gotove smjese betona


Adresa: Patrijarha Gavrila Dožića 56, 78 400 Gradiška

Telefon: + 387 51 813 215

Faks: + 387 51 814 803

Web stranica: www.gpjedinstvo.com


Odgovorno lice: Zdravko Praštalo, direktor