MINERALNI AGREGATI

Dijabaz visokog kvaliteta vadimo u kamenolomu Trnava (Gornji Podgradci, Gradiška) i obrađujemo u modernom pogonu velikog kapaciteta na istoj lokaciji.
Prema fizičko-mehaničkim osobinama, u ležištu Trnava učestvuju dva varijateta stijenske mase dijabaza koji se uslovno nazvaju kompaktni-svježi dijabaz (ββ) i izmjenjeni-trošni dijabaz (ββ’).
Kompaktni-svježi dijabaz (ββ) je kompaktna stijena koja je zastupljena u dubljim nivoima ležišta. Boje dijabaza su sivozelene i sive, strukture su ofitske, a teksture masivne i homogene.
Izmjenjeni – trošni dijabaz (ββ’) je zastupljen u plićim nivoima ležišta. Čine ga izlomljeni komadi stijene tamnosmeđe do mrke boje.

Prirodne frakcije riječnog šljunka iz Save i Vrbasa obrađujemo u Gradišci (lokacija uprave preduzeća) postupcima pranja i prosijavanja (mokri postupak). Po zahtijevu kupaca vršimo i drobljenje riječnog šljunka (suvi postupak).

Krečnjak odličnih karakteristika vade i obrađuju naši partneri u kamenolomu Šahin kamen (Trbuk, Maglaj) postupcima drobljenja i prosijavanja.

Kamenolom “Trnava”, Gradiška
Dijabaz
Vladimir Banović
+387 (0) 66 636 961
vladimir.banovic@gpjedinstvo.com

Separacija, Gradiška
Riječni šljunak
Dragana Rašković
+387 (0) 65 982 431
dragana.raskovic@gpjedinstvo.com

Tekuća kontrola proizvedenog agregata se obavlja u sopstvenoj laboratoriji koja se nalazi u sklopu kamenoloma Trnava.
Prethodna ispitivanja kamena, tucanika i frakcionisanog kamenog agregata se obavlja od strane akreditovane laboratorije Instituta IGH d.d Zagreb i akreditovane laboratorije Instituta za građevinarstvo IG Banja Luka.
Ispitivanja se vrše prema dinamici propisanoj važećim zakonskim propisima i evropskim normama.

Kamenolom “Šahin kamen”, Doboj
Krečnjak
Milada Mikanović
+387 (0) 66 261 383
sajinkamen@gmail.com

dijabaz

Asfaltni agregati – dijabaz i krečnjak

Naši agregati omogućavaju proizvodnju svih vrsta visokokvalitetnih asfaltnih smjesa. Pored ostaloga, ovi agregati su korišćeni za izradu svih slojeva asfalta na autoputevima Banja Luka – Gradiška, Banja Luka – Doboj i na rekonstruisanom autoputu E-70 (dionica granični prelaz Batovci – Sremska Mitrovica).
Agregati dijabaza: 0-2; 2-4; 0-4; 4-8; 8-11; 11-16; 16-22; 16-32 mm
Agregati krečnjaka: 0-4; 4-8; 8-11; 11-16; 16-22; 22-32 mmOznake usaglašenosti (CE), tehnička uputstva i izjave o svojstvima – asfaltni agregati:

Tucanik – dijabaz

Tucanik – dijabaz

Tucanik od dijabaza jedinstvene tvrdoće služi za izradu zastora željezničkih pruga, te za izradu drenažnih sistema. Pored ostaloga, ovaj tucanik se ugrađuje u donji stroj brze dvotračne pruge Dugo Selo – Križevci (Hrvatska), projektovane za brzine do 160 km/h.
Agregati: 31,5 – 63; 0-120 mmOznake usaglašenosti (CE), tehnička uputstva i izjave o svojstvima – tucanik:

riječni šljunak

Betonski agregati – dijabaz, riječni šljunak i krečnjak

Naše frakcije omogućavaju proizvodnju svih klasa betona i izgradnju njazahtjevnijih, kao i manje zahtjevnih objekata. Pored ostaloga, ove frakcije su korišćene za izgradnju mostova i vijadukata na autoputevima Banja Luka – Gradiška i Banja Luka – Doboj.
Frakcije: 0-4; 4-8; 8-16; 16-32

Oznake usaglašenosti (CE), tehnička uputstva i izjave o svojstvima – betonski agregati:

Tampon

Tampon – krečnjak i dijabaz

Tamponski agregati od dijabaza jedinstvene tvrdoće i krečnjaka odličnih karakteristika koriste se za izradu nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija. Pored ostaloga, ovi tamponi su korišćeni za izradu svih nosećih slojeva na autoputevima Banja Luka – Gradiška i Banja Luka – Doboj.
Frakcije: 0-15; 0-31,5; 0-50; 0-63 mm

Sipina

Sipina – dijabaz i krečnjak

Sipina je sitno drobljeni kamen veoma široke primjene u građevinarstvu. Ističemo ponudu sipine od dijabaza.
Agregati dijabaza: 0-30; 0-50; 0-63 mm
Agregati krečnjaka: 0-50 mm

ASFALTI

Asfaltne smjese visokog kvaliteta namijenjene za izgradnju nosećih, vezivnih i habajućih slojeva asfalta proizvodimo u modernom postrojenju velikog kapaciteta u Gradišci (lokacija uprave preduzeća). Pored ostalog, naše asfaltne smjese su ugrađene u autoputeve Gradiška – Banja Luka i Banja Luka – Prnjavor.

Naši partneri proizvode asfaltne smjese u modernim postrojenjima velikog kapaciteta u Johovcu (Doboj), u Vladičinom Hanu (Srbija) i u Šidu (Srbija). Pored ostalog, njihove asfaltne smjese su ugrađene u autoput Doboj – Prnjavor, u autoput E-75 u Grdeličkoj klisuri (Srbija) i u obnovljeni državni put prvog reda IA3 od Šida do graničnog prelaza Batrovci (Srbija).

Jedinstvo, Gradiška
Dragana Rašković
+387 (0) 65 982 431
dragana.raskovic@gpjedinstvo.com

Izradu asfaltnih receptura kao i tekuću kontrolu proizvodnje asfaltne smjese vrši akreditovana laboratorija Instituta za građevinarstvo IG Banjaluka.

Navedeno se vrši u skladu sa važećim evropskim normama EN 13108-1 i EN 13108-5 i u skladu sa dokumentom “Smjernice za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima”, Knjiga II: Građenje Dio 2: “Posebni tehnički uslovi”, Sarajevo/Banja Luka, 2005. godina.

Johovac, Doboj
Nenad Gligorić
+387 (0) 66 644 956
nenad.gligoric@integragrupa.com

Vladičin Han, Srbija
Nenad Antić
+381 (0) 64 85 50 479
nenad.antic@integragrupa.com

Šid, Srbija
Dušan Vukadin
+381 (0) 64 86 61 456
dusan.vukadin@integragrupa.com

Asfaltbeton

Asfalt-beton

U asfalt-betone spadaju asfaltne smjese namjenje za izgradnju nosećih, vezivnih i habajućih slojeva asfalta. Noseći slojevi se proizvode od zrna agregata veličine 16 mm, 22 mm i 31,5 mm. Vezivni slojevi se proizvode od zrna veličine 16 mm i 22 mm. Habajući slojevi se proizvode od zrna veličine 4 mm, 8 mm i 11 mm. Sve granulometrijske krive asfalt-betona su kontinuirane.

Asfaltbeton za vrlo tanke slojeve

Asfalt-beton za vrlo tanke slojeve

To je asfalt-beton izrađen od mješavine kamenog brašna (kamenog materijala frakcija eruptivnog porijekla). Maksimalna veličina zrna agregata u kamenom materijalu iznosi 8 mm. Tanki slojevi se izvode u debljini od 20 do 30 mm, naročito kod sanacije autoputeva i magistralnih puteva. Ovi asfalti se odlikuju povećanim trenjem između pneumatika vozila i asfaltnog sloja, te smanjenim nivoom buke.

SMA

SMA

SMA (eng. Stone Mastic Asphalt) je asfalt visog kvaliteta. SMA spada u grupu asfalta za izradu habajućih slojeva. Proizvodi se od zrna agregata veličine 4 mm, 8 mm, 11 mm i 16 mm. Granulometrijske krive SMA asfalta su diskontinuirane.

Porozni asfalt

Porozni asfalt

To je asfalt-beton kod kojega ga povećan udio šupljina u strukturi. Porozni asfalt spada u grupu asfalta za izradu habajućih slojeva. Proizvodi se od zrna agregata veličine 8 mm, 11 mm i 16 mm. Granulometrijske krive poroznog asfalta su diskontinuirane.

Asfalt u boji

Asfalt u boji

Upotrebljava se u dekorativne svrhe za pješačko-biciklističke staze, sportske terene, parkirališta, hale, trgove, tunele i slično.

BETONI

Betone svih razreda čvrstine (klasa) visokog kvaliteta proizvodimo u modernom postrojenju velikog kapaciteta u Johovcu (Doboj). Naši betoni su namijenjeni za izgradnju najzahtjevnijih kao i manje zahtjevnih građevinskih objekata i konstrukcija. Pored ostalog, naši betoni su ugrađeni u mostove, vijadukte, tunele, usjeke i druge objekte na autoputu Doboj – Prnjavor.

Naši partneri proizvode betone u modernim postrojenjima velikog kapaciteta na lokacijama Klašnice (Laktaši), Bočac (Mrkonjić Grad), Zovi Do (Nevesinje) i Vladičin Han (Srbija). Pored ostalog, njihovi betoni su ugrađeni u mostove, vijadukte, tunele, usjeke i druge objekte na autoputu Gradiška – Banja Luka, na autoputu Banja Luka – Prnjavor, na autoputu E-75 u Grdeličkoj klisuri (Srbija), u branu hidroelektrane Bočac 2 (Mrkonjić Grad) i u oblogu dovodnog tunela hidroelektrane Dabar (Nevesinje).

Johovac, Doboj
Nenad Gligorić
+387 (0) 66 644 956
nenad.gligoric@integragrupa.com

Gradiška
Predrag Šinik
+387 (0) 66 647 744
dragana.raskovic@gpjedinstvo.com

Izradu receptura i kontrolu proizvodnje betona vrši akreditovana laboratorija Instituta za građevinarstvo IG Banja Luka. Navedeno se vrši po standardu EN 206-1 i po važećem pravilniku za beton BAB 98.

Klašnice, Laktaši
Goran Savić
+387 (0) 66 719 184
goran.savic@integragrupa.com

Vodostan, Berkovići
Davor Krajišnik
+387 (0) 65 603 151
davor.krajisnik@integragrupa.com

Zovi Do, Nevesinje
Davor Krajišnik
+387 (0) 65 603 151
davor.krajisnik@integragrupa.com

Vladičin Han, Srbija
Nenad Antić
+381 (0) 64 85 50 479
nenad.antic@integragrupa.com

Standardni beton

Razredi čvrstine betona: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C 30/37, C35/45, C40/50
Uz posebne dodatke (aditive) nudimo:

 • beton otporan na djelovanje mraza, soli za odmrzavanje i/ili na druge
  hemijske uticaje (razredi čvrstine C25/30, C 30/37, C35/45, C40/50);
 • vodonepropusni sporovezujući beton;
 • beton u boji.
pumpani beton

Pumpani beton

Razredi čvrstine betona: C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 35/45, C 40/50
Ugrađuje se pomoću pumpi za beton. Primjena kod izgradnje visokih zgrada, velikih mostova, na teško pristupačnim gradilištima i slično. Omogućava brzu i efikasnu gradnju.

mlazni beton

Mlazni beton

Ugrađuje se špricanjem suve ili vlažne smjese, koja se pod visokim pritiskom protiskuje kroz posebne mlaznice i usmjerava na podlogu. Primjena kod učvršćavanja svodova tunela, učvršćavanje kamena i kosina, izrade betonskih obloga i slično.

Najvažnija fizičko-mehanička svojstva prirodnog dijabaza (stijenske mase) iz kamenoloma „Trnava“
Vrsta ispitivanjaJedinica mjereRezultati ispitivanja
Mineraloško-petrografski sastavdijabaz
Zapreminska masakg/m32900
Specifična masakg/m32950
Srednja jednoosna tlačna čvrstoća Mpa230
Upijanje vode%0,19
Otvorena poroznost%0,37
Ukupna poroznost%1,91
Postojanost na dejstvo mraza%postojan

Trnava

Postrojenje suvo-mokre separacije dijabaza "SBM" - Gornji Podgradci (Gradiška)

 • Kapacitet proizvodnje: 170 t/h
 • Godina proizvodnje: 2019.
 • Stanje postrojenja: Novo

Napomena:
Mokrim postupkom se obrađuje frakcija 0-2 mm. Ostale frakcije se obrađuju suvim postupkom.

Postrojenje mokre separacije riječnog šljunka, rijeka Sava, Gradiška

 • Kapacitet proizvodnje: 45 m3/h
 • Proizvođač: "SCT", poboljšano opremom proizvođača "Vibratech"
 • Godina proizvodnje: 2007.
 • Stanje postrojenja: dobro

Postrojenje suve separacije krečnjaka, kamenolom "Šahin kamen", Doboj

 • Kapacitet proizvodnje: 80 - 200 t/h
 • Drobilice: GIPPO (2 kom,)
 • Sito: TEREX
 • Godina proizvodnje: 2009.
 • Stanje postrojenja: dobro

Najvažnija fizičko-mehanička svojstva asfaltnih agregata od dijabaza iz kamenoloma „Trnava“
Vrsta ispitivanjaJedinica mjereRezultati ispitivanja
Otpornost na drobljenje “Los Angeles”LA9
Otpornost na habanje “micro-Deval”MDE9
Otpornost na abrazijuAAV3,28
Otpornost na polirnostPSV50
Otpornost na toplotni šokVLA2

Oznake usaglašenosti (CE), tehnička uputstva i izjave o svojstvima – asfaltni agregatiOznake usaglašenosti (CE), tehnička uputstva i izjave o svojstvima – asfaltni agregatiNajvažnija fizičko-mehanička svojstva tucanika od dijabaza iz kamenoloma „Trnava“
Vrsta ispitivanjaJedinica mjereRezultati ispitivanja
Otpornost na drobljenje “Los Angeles”LA13
Otpornost na habanje “micro-Deval”MDE10
Nasipna gustoća i šupljinaMg/m31,34
Upijanje vode (gustoća 2,83 Mg/m3)WACM0,5
Otvorena poroznost%0,37
Ukupna poroznost%1,91
Postojanost na dejstvo mrazapostojan

Oznake usaglašenosti (CE), tehnička uputstva i izjave o svojstvima – tucanik

Oznake usaglašenosti (CE), tehnička uputstva i izjave o svojstvima – tucanik

Oznake usaglašenosti (CE), tehnička uputstva i izjave o svojstvima – betonski agregati

Oznake usaglašenosti (CE), tehnička uputstva i izjave o svojstvima – betonski agregati

Postrojenje za proizvodnju asfalta AMMAN "GLOBAL 160", Gradiška

 • Kapacitet proizvodnje: 160 t/h
 • Godina proizvodnje: 2007.
 • Stanje postrojenja: Vrlo dobro

 

Postrojenje za proizvodnju asfalta MARINI Top Tower 3000 E220L, Doboj (Johovac)

 • Kapacitet proizvodnje:200 t/h
 • Godina proizvodnje: 2013.
 • Stanje postrojenja: Vrlo dobro

Postrojenje za proizvodnju asfalta AMMAN "Unibath 180", Vladičin Han (Srbija)

 • Kapacitet proizvodnje: 180 t/h
 • Godina proizvodnje: 2016.
 • Stanje postrojenja: Novo

Postrojenje za proizvodnju asfalta MARINI BE Tower 2500, Šid (Srbija)

 • Kapacitet proizvodnje: 200 t/h
 • Godina proizvodnje: 2018.
 • Stanje postrojenja: Novo

Betonara "Guris", Doboj (Johovac)

 • Kapacitet proizvodnje: 100 m3/h
 • Godina proizvodnje: 2013.
 • Stanje postrojenja: Vrlo dobro

Betonara TEKA,TRANSIX 750-S4, Gradiška (GP Jedinstvo)

 • Kapacitet proizvodnje: 36 m3/h
 • Godina proizvodnje: 2000.
 • Stanje postrojenja: Dobro

Betonara "Guris" GP105 Starmix 4, Laktaši (Klašnice)

 • Kapacitet proizvodnje: 100 m3/h
 • Godina proizvodnje: 2008.
 • Stanje postrojenja: Vrlo dobro

 

Betonara ELBA, ELMC 38, Laktaši (Klašnice)

 • Kapacitet proizvodnje: 38 m3/h
 • Godina proizvodnje: 2000.
 • Stanje postrojenja: Vrlo dobro

Betonara „SEMIX" Turkmobil 100 S4, Berkovići (Vodostan)

 • Kapacitet proizvodnje: 100 m3/h
 • Godina proizvodnje: 2020.
 • Stanje postrojenja: NOVO

Betonara "Simem", Eagle 2500 Star, Nevesinje
(Zovi Do)

 • Kapacitet proizvodnje: 80 m3/h
 • Godina proizvodnje: 2016.
 • Stanje postrojenja: Novo

Betonara "Guris", Vladičin Han (Srbija)

 • Kapacitet proizvodnje: 160 m3/h
 • Godina proizvodnje: 2014.
 • Stanje postrojenja: Novo

Lična karta

Privredno društvo Jedinstvo je upisano u sudski registar pri Okružnom Privrednom Sudu u Banjaluci pod brojem 1-129 - 00.
Jedinstvo je privredno društvo sa ograničenom odgovornošću.Oznaka / ime društva: Građevinsko preduzeće „Jedinstvo“ društvo sa ograničenom odgovornošću Gradiška

Skraćena oznaka / ime: GP „Jedinstvo“ d.o.o. Gradiška

Matični broj: 1045725
JIB: 4401053280004
IB: 401053280004

Osnovni kapital: 2.892.224,00 KM

Šifra djelatnosti: 08.11 

Glavna djelatnost: Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, krečnjaka, gipsa, krede i škrijaca

Ostale djelatnosti: Proizvodnja gotove smjese betona


Adresa: Patrijarha Gavrila Dožića 56, 78 400 Gradiška

Telefon: + 387 51 813 215

Faks: + 387 51 814 803

Web stranica: www.gpjedinstvo.com


Odgovorno lice: Zdravko Praštalo, direktor